GMT เวลามาตรฐานสากล


     หลายท่านอาจจะเคยสงสัยว่าคำว่า GMT ที่ต่อหลังเวลามันคืออะไร ทำไมบางทีมี +7 บางที +8 ฯลฯ GMT ย่อมาจาก Greenwich Mean Time ซึ่งหมายถึงเวลาที่เมือง “กรีนิช” ซึ่งเป็นเขตการปกครองของกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ
 

 photo GreenwichTown_zpsf4686872.jpg


Greenwich Town, London
ขอบคุณภาพจาก : 
www.museumoflondonprints.com


         ดังนั้น การบอกเวลาที่มี GMT ต่อท้ายจะหมายถึง เวลาที่เร็วหรือช้ากว่าเวลาที่เมืองกรีนิชนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ประเทศไทยอยู่ที่ GMT+7 หมายถึง เวลาของประเทศไทยจะเร็วกว่าเวลาที่เมืองกรีนิช 7 ชั่วโมง สมมุติว่าที่กรีนิชเป็นเวลาเที่ยงคืนประเทศไทยจะเป็นเวลา 7 โมงเช้า เป็นต้น

GMT กับ AEC

        ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีเขตเวลาที่แตกต่างกันอยู่หลายประเทศ ก่อนเดินทางไปติดต่อธุรกิจการงานก็ควรจะเช็คเวลาท้องถิ่นให้แน่นอนก่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น โดยเวลาท้องถิ่นในกลุ่มประเทศ
AEC มีดังนี้


มาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ เวลาอยู่ที่ GMT+8
ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เวลาอยู่ที่ GMT+7
เมียนมาร์ เวลาอยู่ที่ GMT+6.5
 

     ส่วน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่กว้างมาก มีพื้นที่ทอดเป็นแนวยาวจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก รวมระยะทางถึง 5,300 กิโลเมตร ทำให้มีเวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ GMT+9 ถึง GMT+7 โดยทางตะวันออกสุดเป็น GMT+9 ส่วนทางตะวันตกเช่นที่ กรุงจาการ์ตา เป็น GMT+7 ซึ่งเวลาจะเท่ากับที่ประเทศไทย

 photo timezone_gmt_zpsffdc45e2.png

 
ภาพตารางเวลา
GMT ทั่วโลก
ขอบคุณภาพจาก : 
www.nist.time.gov


        อนึ่ง นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานเวลาสากลอื่น ๆ อีก ได้แก่ UTC, BST, EDT แต่ไม่นิยมและเป็นสากลเท่า GMT


เอกณัฏฐ์ สวัสดิ์หิรัญ TPA Press